สาขาของงานวิศวกรรม

การให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ  ดังนี้

 1. สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 6. สาขาวิศวกรรมเคมี
 7. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประเภทของงานบริการที่ปรึกษาวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา จะแบ่งประเภทของงานตามที่ระบุในหมวดนี้ และในงานวิศวกรรมบางสาขาจะประกอบด้วยรายละเอียดของงานย่อยแขนงต่างๆที่เป็นงานวิศวกรรมพื้นฐาน ซึ่งหมายถึงงานที่เป็นส่วนประกอบปกติทั่วไปของโครงการ หรือหมายถึงกรอบของงานพื้นฐานของโครงการที่สามารถใช้มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพในอัตราปกติ รวมทั้งงานวิศวกรรมพิเศษ ซึ่งจะหมายถึงงานที่เป็นส่วนประกอบเฉพาะหรือพิเศษสำหรับบางโครงการ ซึ่งควรพิจารณาใช้มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพสูงกว่าอัตราปกติได้ ดังที่ระบุต่อไปนี้

1.  สาขาวิศวกรรมโยธา

ประเภทของงานวิศวกรรมโยธาพื้นฐาน ประกอบด้วย

 • งานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง อาคารสูงไม่เกิน 60 ชั้น อาคารที่มีหลังคาช่วงยาวไม่เกิน 100 เมตร อาคารที่มีชั้นใต้ดินลึกไม่เกิน 10 เมตร สะพานและทางยกระดับที่มีความยาวช่วงเสาไม่เกิน 60 เมตร และการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น
 • งานวิศวกรรมธรณีเทคนิคพื้นฐาน หมายถึง ระบบฐานรากของอาคารและสะพาน ระบบป้องกันดินพังชั่วคราว ระบบกำแพงกันดินถาวร ระบบเสถียรภาพเชิงลาด และการสำรวจทางปฐพีกลศาสตร์  เป็นต้น
 • งานวิศวกรรมขนส่งพื้นฐาน  หมายถึง ถนน ทางหลวงพิเศษ ระบบขนส่งมวลชน การวางผังระบบจราจร การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร  และการออกแบบสัญญาณไฟจราจรและทางแยก เป็นต้น
 • งานวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลศาสตร์พื้นฐาน หมายถึง การพัฒนาแหล่งน้ำ การวิเคราะห์โครงข่ายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ ระบบแจกจ่ายน้ำ การศึกษาโครงสร้างทางชลศาสตร์ เขื่อน ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การป้องกันการกัดเซาะและตกตะกอน และการศึกษาคุณภาพน้ำ เป็นต้น
 • วิศวกรรมสำรวจ หมายถึง การสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ การสำรวจเพื่อทำรังวัด และกำหนดขอบเขตที่ดิน การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  เป็นต้น

ประเภทของงานวิศวกรรมโยธาพิเศษ ประกอบด้วย

 • งานวิศวกรรมโครงสร้างพิเศษ หมายถึง อาคารสูงเกิน 60 ชั้น อาคารที่มีหลังคาช่วงยาวเกิน 100 เมตร อาคารที่มีชั้นใต้ดินลึกเกิน 10 เมตร สะพานและทางยกระดับที่มีความยาวช่วงเสาเกิน 60 เมตร งานสำรวจและออกแบบแก้ไขโครงสร้างของอาคาร  เป็นต้น
 • งานวิศวกรรมธรณีเทคนิคพิเศษ หมายถึง อุโมงค์ การเสริมฐานราก การปรับปรุงคุณภาพดิน การตรวจวัดทางด้านธรณีเทคนิค  เป็นต้น
 • งานวิศวกรรมขนส่งพิเศษ หมายถึง สนามบิน การขนส่ง ระบบราง และท่าเรือน้ำลึก  เป็นต้น
 • งานวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลศาสตร์พิเศษ หมายถึง เขื่อนกักเก็บน้ำที่มีความสูงกว่า 30 เมตร และเก็บกักน้ำมากกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือสูงกว่า 20 เมตร และเก็บกักน้ำมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • งานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการพิเศษ หมายถึง งานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้างโครงการหรืองานวิศวกรรมพิเศษทุกประเภทที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 นี้


2. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

ประเภทของงานวิศวกรรมเหมืองแร่ ประกอบด้วย

 • งานเหมืองแร่ หมายถึง การทำเหมืองแร่ เหมืองใต้ดิน การเจาะอุโมงค์ในเหมือง งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิด  การโม่ บด หรือย่อยแร่และหิน  การแยกวัสดุต่างๆ โดยใช้กรรมวิธีทางการแต่งแร่  และการประเมินผลและวิเคราะห์มูลค่าของแหล่งแร่ทั้งในแง่เศรษฐศาตร์  เป็นต้น
 • งานโลหะการ หมายถึง การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า การถลุงแร่หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ  หรือสารประกอบโลหะออกจากแร่  รวมทั้งการทำให้โลหะบริสุทธ์ การหลอม การหล่อ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน  และการตกแต่งผิวหรือการชุบเคลือบโลหะ  เป็นต้น


3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประเภทของงานวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน ประกอบด้วย

 • ระบบปรับอากาศ หมายถึง ระบบควบคุมสภาวะอากาศภายในอาคารเพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น
 • ระบบระบายอากาศ หมายถึง ระบบการควบคุมการถ่ายเทอากาศภายในอาคารด้วยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล
 • ระบบควบคุมควันไฟ  หมายถึง ระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของควันไฟภายในอาคาร ทั้งวิธีการเติมอากาศ การระบายควันไฟและการอัดอากาศเข้าสู่พื้นที่ป้องกัน
 • ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร หมายถึง ระบบการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และปริมาณก๊าซเสียในอากาศภายในอาคาร
 • ระบบประปา หมายถึง ระบบการจ่ายน้ำประปาของอาคาร
 • ระบบน้ำเสีย หมายถึง ระบบการระบายน้ำทิ้งและน้ำโสโครกของอาคาร
 • ระบบระบายน้ำฝน หมายถึง ระบบระบายน้ำฝนของอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง ระบบการบำบัดน้ำเสียของอาคาร (Domestic Waste Water Treatment system)  ให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กฏหมายกำหนด
 • ระบบผลิตน้ำอ่อน หมายถึง ระบบบำบัดน้ำให้เป็นน้ำอ่อนซึ่งมีค่าความเป็นตะกรันต่ำลง (Soft Water)
 • ระบบน้ำร้อน หมายถึง ระบบทำน้ำร้อนและจ่ายน้ำร้อนของอาคาร
 • ระบบน้ำดื่ม หมายถึง ระบบผลิตและจ่ายน้ำดื่มเพื่อการบริโภค
 • ระบบก๊าซหุงต้ม (LPG) หมายถึง ระบบการเก็บและจ่ายก๊าซหุงต้ม
 • ระบบดับเพลิง หมายถึง ระบบการสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบสายส่งน้ำดับเพลิง และระบบหัวกระจายน้ำอัตโนมัติ
 • ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน หมายถึง ระบบของลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บริการ ลิฟต์สินค้า ลิฟต์ รถยนต์ ลิฟต์ดับเพลิง ทางเดินเลื่อน และบันไดเลื่อน 

ประเภทของงานวิศวกรรมเครื่องกลพิเศษ ประกอบด้วย

 • ระบบอากาศอัด หมายถึง ระบบการจ่ายอากาศอัด (Compressed Air)
 • ระบบสูญญากาศ หมายถึง ระบบการดูดสูญญากาศ (Vacuum Air)
 • ระบบน้ำปราศจากแร่  หมายถึง ระบบการผลิตและจ่ายน้ำปราศจากแร่ (Demineralized Water)
 • ระบบไอน้ำ  หมายถึง ระบบการผลิตและจ่ายไอน้ำ
 • ระบบห้องสะอาด หมายถึง ระบบปรับอากาศที่ควบคุมสภาวะอากาศภายในอาคารให้มีระดับฝุ่นละอองในอากาศต่ำตามที่กำหนด
 • ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม หมายถึง ระบบการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด
 • ระบบบำบัดอากาศเสีย หมายถึง ระบบการบำบัดอากาศเสียให้ได้มาตรฐานอากาศที่ระบายทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด
 • ระบบดับเพลิงพิเศษ หมายถึง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมี ก๊าซ โฟม หรือฝอยน้ำ
 • ระบบขนส่งทางท่อลม  หมายถึง ระบบการลำเลียงและขนส่งวัสดุภาในท่อด้วยระบบลมอัดหรือสูญญญากาศ
 • ระบบผลิตพลังงานร่วม (Combined Heat & Power) หมายถึง ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนและ/หรือความเย็น
 • ระบบทำความเย็นด้วยน้ำ  หมายถึง ระบบการผลิตและจ่ายน้ำเย็น (Cooling Water) ในอุตสาหกรรม
 • ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และปั๊มความร้อน (Heat Pump) หมายถึง ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานทดแทน และอุปกรณ์ทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ระบบผลิตน้ำประปา หมายถึง ระบบการผลิตน้ำประปาจากน้ำดิบจากแหล่งน้ำ และจากน้ำทะเล
 • ระบบกักเก็บความเย็น  หมายถึง ระบบการกักเก็บความเย็นด้วยน้ำแข็ง น้ำเย็น และการเปลี่ยนสถานะของสสาร
 • ระบบลดความชื้น หมายถึง  ระบบเครื่องการลดความชื้น (Dehumidifier) ให้มีระดับความชื้นต่ำกว่าระดับปกติโดยทั่วไป
 • ระบบเพิ่มความชื้น หมายถึง ระบบเครื่องการเพิ่มความชื้น (Humidifier) ให้มีระดับความชื้นสูงกว่าระดับปกติโดยทั่วไป
 • ระบบกรองอากาศ หมายถึง ระบบเครื่องกรองอากาศ (Air purifier) เพื่อกรองอากาศให้มีความสะอาดเป็นพิเศษ
 • ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปลอดเชื้อ หมายถึง ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเป็นพิเศษในการควบคุมปริมาณเชื้อโรคในอากาศและการแพร่
 • ระบาดของเชื้อโรค
 • ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมายถึง ระบบผลิตความเย็นสำหรับการปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Air-conditioning)


4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประเภทของงานวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ประกอบด้วย

 • ระบบไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง ระบบรับและจ่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 11 kV ขึ้นไป
 • ระบบไฟฟ้าแรงปานกลาง หมายถึง ระบบรับและจ่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 3.3 kV และ 6.6 kV
 • ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมายถึง ระบบรับและจ่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 380/220 V
 • ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า หมายถึง ระบบการแปลงแรงดันไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้าสำรอง หมายถึง ระบบการผลิตและจ่ายไฟฟ้าสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
 • ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หมายถึง ระบบสำรองและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินจากแบตเตอรี่
 • ระบบป้ายทางออกฉุกเฉิน หมายถึง ระบบป้ายแสดงทางออกฉุกเฉินที่กำหนดในมาตรฐาน
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึง ระบบการจ่ายแสงสว่างจากโคมไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หมายถึง ระบบการจ่ายแสงสว่างจากดคมไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสำรองหรือระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
 • ระบบสายดิน  หมายถึง ระบบการนำไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าลงดิน
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หมายถึง ระบบตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ ระบบควบคุมการป้องกันอัคคีภัย และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย
 • ระบบเสียง หมายถึง ระบบลำโพงเสียงสำหรับพื้นที่โดยทั่วไป
 • ระบบสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ หมายถึง ระบบรับและส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์
 • ระบบโทรศัพท์ หมายถึง ระบบรับและส่งสัญญาณโทรศัพท์
 • ระบบล่อฟ้า หมายถึง ระบบล่อฟ้าและนำกระแสลงดินเพื่อป้องกันความเสียหายกับตัวอาคาร

ประเภทของงานวิศวกรรมไฟฟ้าพิเศษ ประกอบด้วย

 • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation system-BAS) หมายถึง  ระบบการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องกลและไฟฟ้าของอาคารโดยอัตโนมัติ
 • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายถึง ระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Surveillance system)
 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก หมายถึง ระบบตรวจสอบ และ/หรือบันทึกการเข้า ออก (Access Control) ผ่านประตูหรือทางเข้า ออกพื้นที่
 • ระบบแสงพิเศษในอาคาร หมายถึง ระบบแสงสว่างภายในอาคารที่เน้นความสวยงาม (Interior Lighting)ระบบแสง เสียงพิเศษ หมายถึง
 • ระบบแสง เสียงสำหรับการประชุม สัมมนา และการแสดง (Audio Visual system)
 • ระบบแสงพิเศษนอกอาคาร หมายถึง ระบบแสงส่องอาคารหรือบริเวณโดยรอบอาคารที่ออกแบบเพื่อความสวยงาม (Architectural Exterior Lighting)
 • ระบบไฟฟ้าสะอาด (Clean Power Supply) หมายถึง ระบบจ่ายไฟฟ้าที่มีระดับคลื่นแรงดันไฟฟ้าคงที่และปราสจากความถี่เสียงรบกวน
 • ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply-UPS) หมายถึง ระบบการจ่ายไฟฟฟ้าที่ต่อเนื่องได้ทันทีเมื่อระบบการจ่ายไฟฟ้าปกติสะดุดลง
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 69 kV  และ 115 kV
 • ระบบคอมพิวเตอร์  หมายถึง ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบสายสัญญาณสำหรับคอมพิวเตอร์
 • ระบบควบคุมอาคารจอดรถ หมายถึง ระบบบริหารจัดการอาคารจอดรถ (Car Park management system)
 • ระบบควบคุมอุตสาหกรรม หมายถึง ระบบการควบคุมในอุตสาหกรรม (Process and Instrument control systeml)
 • ระบบการผลิตไฟฟ้าพิเศษ หมายถึง ระบบการผลิตไฟฟ้านอกระบบฟ้าสำรอง
 • ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ หมายถึง ระบบการผลิตและจ่ายไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์


5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประเภทของงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วย

 • สิ่งก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ควบคุมมลพิษ บำบัดของเสีย กำจัดสารพิษ กำจัดวัตถุอันตราย และการกำจัดสิ่งใดๆ ของโรงงาน
 • ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่างและระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ การบำบัดของเสีย การกำจัดสารพิษ การกำจัดวัตถุอันตรายและการกำจัดสิ่งใดๆ ของโรงงาน
 • กระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยาเคมี ใช้สารไวไฟ สารอันตราย ใช้การกลั่นลำดับส่วน หรือการกระทำภายในอุปกรณ์ที่มีความดันสูงกว่าบรรยากาศของโรงงาน


6. สาขาวิศวกรรมเคมี

ประเภทของงานวิศวกรรมเคมี ประกอบด้วย

 • กระบวนการผลิตของโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ้า เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามกำหนด ที่ใช้เงินลงทุนตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน หรือที่ใช้กำลังตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • กระบวนการผลิตของโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่ทำให้วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ หรือเปลี่ยนสถานะ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามกำหนด ที่ใช้เงินลงทุนตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  โดยไม่รวมค่าที่ดิน หรือที่ใช้กำลังตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  ทั้งนี้เฉพาะที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิตของหน่วยการผลิตตาม 3.6.9
 • กระบวนการผลิตของโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่มีวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุผงหรือวัตถุเม็ดซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกินไฟฟ้าสถิตได้ ที่ใช้เงินลงทุนตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไปโดยไม่รวมค่าที่ดิน หรือที่ใช้กำลังตั้งแต่ 500 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • กระบวนการผลิตของโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่ใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เพื่อเป็นสารผสมหรือเป็นสารช่วยในการผลิต
 • กระบวนการผลิตของโรงงาน  หรือสถานประกอบการ ที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันตั้งแต่ 3 บรรยากาศขึ้นไป หรือต่ำกว่าความดันบรรยากาศ 1 บรรยากาศ
 • กระบวนการจัดการหรือบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่ใช้สารเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี ตัวเร่งปกิกิริยาชีวภาพ หรือหน่วยการผลิตที่ช่วยในการบำบัดของเสีย ที่ใช้เงินลงทุนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป  โดยไม่รวมค่าที่ดินหรือที่ใช้กำลังในกระบวนการบำบัดของเสียตั้งแต่ 20 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ระบบการเก็บหรือขนถ่ายที่กระทำภายในโรงงานหรือเพื่อส่งออกนอกโรงงานซึ่งวัตถุอันตราย สารเคมี สารพิษ วัตถุผงหรือวัตถุเม็ด  อันอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเกิดไฟฟ้าสถิต ที่มีขนาดตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป
 • กระบวนการผลิตทุกขนาดที่ใช้ หรือก่อให้เกิดวัตถุอันตราย สารเคมี สารพิษ หรือสารไวไฟ
 • กระบวนการผลิตที่อาศัยปฏิกิริยาเคมี เคมีฟิสิกส์ ชีวเคมี หรือเคมีไฟฟ้าของหน่วยการผลิต ดังนี้
 • หอกลั่น หอดูดซับ หอดูดซึม อุปกรณ์สกัดสาร ถังตกตะกอน หรือเครื่องตกผลึก ที่ใช้กำลังตั้งแต่ 7.4 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อุปกรณ์แยกสารแบบอื่นๆ เช่น เครื่องแยกสารโดยใช้เยื่อ หอแลกเปลี่ยนไอออน เครื่องกรองแบบอัดแน่น ที่ใช้กำลังตั้งแต่ 7.4 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • อุปกรณ์แยกขนาดแบบอื่นๆ เช่น ถุงกรอง ไซโคลน เครื่องกำจัดฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิต ที่ใช้กำลังในกระบวนการผลิตตั้งแต่ 7.4 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เครื่องต้มระเหย หรือเตาเผา  กระบวนการผลิต  ที่ใช้กำลังตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เครื่องปฏิกรณ์ทุกขนาด


7. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประเภทของงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน ประกอบด้วย

 • ระบบประปา หมายถึง ระบบการจ่ายน้ำประปาของอาคาร  สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุมิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบน้ำเสีย หมายถึง ระบบการระบายน้ำทิ้งและน้ำโสโครกของอาคาร  สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบน้ำฝน หมายถึง ระบบระบายน้ำฝนของอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร  สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย  หมายถึง ระบบการบำบัดน้ำเสีย (Domestic Waste Water Treatment system) ให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบผลิตน้ำอ่อน หมายถึง ระบบบำบัดน้ำให้เป็นน้ำอ่อนซึ่งมีค่าความเป็นตะกรันต่ำลง (Soft Water)
 • ระบบน้ำร้อน หมายถึง ระบบทำน้ำร้อนและจ่ายน้ำร้อนของอาคาร สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบน้ำดื่ม หมายถึง ระบบผลิตและจ่ายน้ำดื่มเพื่อการบริโภค
 • ระบบก๊าซหุงต้ม หมายถึง ระบบการเก้บและจ่ายก๊าซหุงต้มภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบดับเพลิง หมายถึง ระบบการสำรองน้ำเพิ่อการดับเพลิง ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบสายส่งน้ำดับเพลิง และระบบหัวกระจายน้ำอัตโนมัติ ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล

ประเภทของงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพิเศษ ประกอบด้วย

 • ระบบน้ำเสียชุมชน  หมายถึง  การวางผังสำหรับระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชนให้อยู่ในระดับมาตรบานที่กฎหมายกำหนด
 • ระบบประปาชุมชน  หมายถึง การวางผังสำหรับระบบประปาชุมชน
 • ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ หมายถึง การวางผังสำหรับระบบการบำบัดและนำน้ำทิ้งกลับมาใช้
 • ระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ หมายถึง การวางแผนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
 • ระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศ หมายถึง การวางผังและการวางแผนของการควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 • ระบบการจัดการมลภาวะทางเสียง หมายถึง  การวางแผนเพื่อจัดการ ดูแลให้มลภาวะทางเสียงให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 • ระบบการฟื้นฟูสภาพที่ดิน  หมายถึง การวางแผนฟื้นฟูสภาพดินและน้ำให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 • ระบบขยะมูลฝอย ในสถานที่ต่อไปนี้  หมายถึง การวางแผนจัดการดูแลขยะ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ การจัดประเภท และการขนย้าย
 • ระบบกำจัดขยะ หมายถึง ระบบกำจัดขยะด้วยวิธีเผา หรือกลบฝัง
 • ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม หมายถึง การวางผังสำหรับการจัดการดูแลกากอุตสาหกรรม
 • ระบบอากาศอัด  หมายถึง ระบบการจ่ายอากาศอัด (Compressed Air) ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบสูญญากาศ หมายถึง ระบบการดูดสูญญากาศ (Vacuum Air) ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบน้ำปราศจากแร่ หมายถึง ระบบการผลิตและจ่ายน้ำปราศจากแร่ (Demineralized Water)
 • ระบบไอน้ำ  หมายถึง ระบบการผลิตและจ่ายไอน้ำ ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม หมายถึง ระบบการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบดับเพลิงพิเศษ หมายถึง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมี ก๊าซ โฟม หรือฝอยน้ำ ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มความร้อน (Heat Pump) และพลังงานทดแทนภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบผลิตน้ำประปา หมายถึง ระบบการผลิตน้ำประปาจากน้ำดิบจากแหล่งน้ำ และจากน้ำทะเล ภายใต้การกำกับดูแลของสามัญหรือวุฒิวิศวกรเครื่องกล
 • ระบบบำบัดน้ำสระว่ายน้ำ หมายถึง ระบบบำบัดและควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • ระบบน้ำพุ น้ำตก หมายถึง  ระบบน้ำพุ น้ำตกเพื่อความสวยงาม
 • ระบบรดน้ำต้นไม้ หมายถึง ระบบหัวกระจายน้ำ หรือระบบน้ำหยดเพื่อรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า