เกี่ยวกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้ก่อตั้งสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และสถานที่ตั้ง

กลุ่มผู้ก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วยdemo10

 • คุณประกอบ เดชอุดม
 • คุณเบิกฟ้า เกตนุต
 • ดร.รชฎ กาญจนวณิชย์
 • อ.อรุณ ชัยเสรี
 • ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์

ได้มีการประชุมหลายครั้ง เพื่อจัดตั้งสมาคมฯ จนในที่สุดได้จดทะเบียนเป็นสมาคมในปี พ.ศ.2521 และมีการเลือก ดร.รชฎ เป็นนายกคนแรก คุณประกอบเป็นอุปนายก และ ดร.ประศาสน์เป็นเลขาธิการ

สถานที่ตั้งครั้งแรก อยู่ที่สำนักงาน เลขที่ 11/1 ถนนสุขุมวิท (30) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งปัจจุบัน อยู่ที่สำนักงาน อาคาร ว.ส.ท. ชั้น3 เลขที่ 487 ซ.วัดเทพลีลา รามคำแหง39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

วัตถุประสงค์หลักสมาคมฯ

วัตถุประสงค์ของ ว.ป.ท. ตามที่จดทะเบียนไว้มีดังนี้  

 • ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ปรึกษาให้ได้มาตรฐานเจริญรุ่งเรือง
 • ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ สิทธิ อำนาจและประโยชน์ของวิชาชีพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และเผยแพร่งานวิชาชีพทางวิศวกรรม
 • ให้ความร่วมมือ คำปรึกษา ข้อมูล และการจัดระเบียบเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมแก่รัฐ องค์การเกี่ยวกับสาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติ และควบคุมจรรยาบรรณของสมาคม
 • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิกสมาคมฯ มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีคุณสมบัติของสมาชิกอย่างไร...? 

สมาชิก ว.ป.ท. มี 3 ประเภท แต่ละประเภท มีคุณสมบัติของสมาชิก ดังนี้

ประเภทที่ 1

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกมาครบกำหนดเวลา 20 ปี และคณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. มีมติให้เลื่อนเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

ประเภทที่ 2

สมาชิกสามัญ ได้แก่ วิศวกรที่ปรึกษาที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและมีผลงานถึงขั้นมาตรฐาน ดังนี้
วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผลงานจะต้องถึงขั้นมาตรฐานเป็นที่รับรองของคณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. หรือ
วิศวกรที่ไม่เคยประกอบอาชีพวิศวกรที่ปรึกษาแต่มีผลงานด้านวิศวกรรมมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานได้ถึงขั้นมาตรฐานเป็นที่รับรองของ คณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. และประกอบอาชีพวิศวกรที่ปรึกษาติดต่อกันในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประเภทที่ 3

สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งดำเนินการธุรกิจในประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกจากสมาคมฯ 

สมาชิกนิติบุคคล ได้รับประโยชน์การเป็นสมาชิกดังนี้

 • ได้รับจดหมายข่าว ว.ป.ท. และวารสารทางวิชาการทุกฉบับฟรี
 • ซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ของ ว.ป.ท. ในราคาสมาชิก
 • ใช้สถานที่ของ ว.ส.ท. เพื่อจัดกิจกรรมตามระเบียบ ว.ส.ท.
 • ส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ ในราคาสมาชิก
 • เสนอข้อคิดเห็น หรือเรียกร้องต่อคณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. เกี่ยวกับความเสียหายอันพึงมี
 • มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ แต่ไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท.
 • มีสิทธิ์อื่นๆ ตามระเบียบที่ ว.ป.ท. จะกำหนดขึ้น

สมาชิกสามัญ ได้รับประโยชน์การเป็นสมาชิกดังนี้

 • ได้รับจดหมายข่าว ว.ป.ท. และวารสารทางวิชาการทุกฉบับฟรี
 • ซื้อหนังสือ ว.ป.ท. จัดพิมพ์จำหน่ายในราคาสมาชิก
 • เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ ในราคาสมาชิก

สมาคมฯ วสท. และสภาวิศวกร มีหน้าที่  บทบาท แตกต่าง

สภาวิศวกรและ วสท. แตกต่างกันคือ

สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก 
 • ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก
 • ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
 • ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
 • ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี
 • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
 • ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

วสท. มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • จัดทำกิจกรรมด้านวิศวกรรม ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก วสท. ให้เพิ่มทักษะด้านวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งต้องสามารถแข่งขันกับวิศวกรในระดับนานาชาติได้
 • รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก
 • ส่งเสริมจรรยาบรรณ รักษา ปกป้อง และคุ้มครองวิชาชีพวิศวกรรม ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเต็มสติปัญญา และอย่างมีเกียรติ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
 • นำเสนอข้อคิดเห็น ทิศทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง และทันสมัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กิจกรรม หรือแผนงานของสมาคมฯ เพื่อสมาชิก

ด้านวิชาการ

 • จัดสัมมนาให้ความรู้สมาชิก
 • จัดทัศนศึกษาทางวิชาการ
 • จัดหาเอกสารวิชาการ
 • จัดประชุมวิชาการ
 • จัดทำ CEAT Journal – ปีละ 1-2 เล่ม

ด้านในประเทศ

 • สร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับสมาชิก
 • ผลักดันการปรับแก้ระเบียบที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สร้างความเข้มแข็งวิชาชีพโดยการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 • จัดระบบฐานข้อมูลวิชาชีพเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ด้านต่างประเทศ

 • สร้างโอกาสธุรกิจในต่างประเทศ
 • พัฒนามาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล
 • เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจต่างประเทศ

สมาคมฯ  มีการประชุมประจำปีของสมาชิก

มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกๆปี ก่อนเดือนมีนาคม เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ ว.ป.ท. แถลงผลงานที่ดำเนินการผ่านไปในรอบปี บัญชีงบดุลของ ว.ป.ท. ในรอบปี และนโยบายที่จะดำเนินงานต่อไป เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ และสมาชิกมีสิทธิที่จะซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในกิจการของ ว.ป.ท. ได้

สมาคมฯ เป็นสมาชิกของสมาคม หรือองค์กรระหว่างประเทศ

วปท. เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ ดังนี้

1. FACE = Federation of Asean Consulting Engineers 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ปรึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

2. TCDPAP = Technical Consultancy Development Programme for Asia and the Pacific 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ปรึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย