หนังสือมาตรฐาน

จำหนายหนังสือ มีเพียง 100 เล่มเท่านั้น

หนังสือมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ

- มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพบริหารโครงการ (Project Management Consultancy Standard-PMC)

- มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพงานบริหารการก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant Standard-CSC)

สั่งจองหนังสือได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัทพ์. 065-936-0668

cever PMC cover CSC