ปฎิทิน อบรม / สัมมนา

ปฎิทินการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567

ลำดับที่  วันที่จัด หัวข้ออบรม / สัมมนา สถานที่ วิทยากร
1 15,16,22,23 และ 30 มีนาคม 2567 อบรม PMP EXAM PREP COURSE โรงแรม เอสซี ปาร์ค  คุณกนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์ 
2 3-4 เมษายน 2567 การบริหารโครงการก่อสร้างด้วยสัญญา FIDIC  รุ่นที่ 10 โรงแรม เอสซี ปาร์ค 

 คุณนพดล ใจซื่อ และ

ดร.มาลัย ชมภูกา

3 30 เมษายน 2567 Building Information Modeling BIM  อาคาร วสท. ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
4 21 พฤษภาคม 2567 Net Zero อาคาร วสท. รศ.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
5 5 มิถุนายน 2567  Chat GPT อาคาร วสท.   ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ 
6 6-7 มิถุนายน 2567

พัฒนาทักษะ องค์ควมรู้การปฏิบัติวิชาชีพงานบริหารการก่อสร้าง รุ่นที่ 1

(Construction Supervision Consultant) 

 อาคาร วสท. แจ้งให้ทราบภายหลัง 
7 8 มิถุนายน 2567- 30 พฤศจิกายน 2567

โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

โรงแรม เอสซี ปาร์ค แจ้งให้ทราบภายหลัง 
8 12 มิถุนายน 2567 EDMS Training ครั้งที่ 1  แจ้งให้ทราบภายหลัง ดร.อภิรัตน์
9 20-23 มิถุนายน 2567

ศึกษาดูงานต่างประเทศ รถไฟฟ้าความเร็วสูง

ประเทศจีน ศึกษาดูงาน
10 24-25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ การปฏิบัติวิชาชีพบริหารโครงการ รุ่นที่1

(Project Management Consultancy) 

 อาคาร วสท. แจ้งให้ทราบภายหลัง 
11 แจ้งให้ทราบภายหลัง การบริหารโครงการก่อสร้างด้วยสัญญา FIDIC  รุ่นที่ 11 แจ้งให้ทรายภายหลัง แจ้งให้ทราบภายหลัง
12 15 พฤศจิกายน 2567 EDMS Training ครั้งที่ 2 แจ้งให้ทราบภายหลัง   แจ้งให้ทราบภายหลัง

ปฎิทินากรอบรม / สัมมนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข