ปฎิทิน อบรม / สัมมนา

ปฎิทินการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปี 2567

ลำดับที่  วันที่จัด หัวข้ออบรม / สัมมนา สถานที่ วิทยากร
1 15,16,22,23 และ 30 มีนาคม 2567  อบรม PMP EXAM PREP COURSE โรงแรม เอสซี ปาร์ค  คุณกนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์ 
2 3-4 เมษายน 2567 การบริหารโครงการก่อสร้างด้วยสัญญา FIDIC  รุ่นที่ 10 โรงแรม เอสซี ปาร์ค 

คุณนพดล ใจซื่อ และ

ดร.มาลัย ชมภูกา

3 30 เมษายน 2567 Building Information Modeling BIM  อาคาร วสท. ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
4 5 มิถุนายน 2567  Chat GPT อาคาร วสท.   ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ
5 6-7 มิถุนายน 2567  การจัดการโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project โรงแรม เอสซี ปาร์ค คุณกนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์
7 13 กรกฎาคม - 18 มกราคม 2568

โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8

FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

โรงแรม เอสซี ปาร์ค แจ้งให้ทราบภายหลัง 
7 12 มิถุนายน 2567

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการเอกสารโครงการ (EDMS)

โรงแรม เอสซี ปาร์ค ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์
8 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ศึกษาดูงานต่างประเทศ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ประเทศจีน ศึกษาดูงาน
9 24-25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ การปฏิบัติวิชาชีพบริหารโครงการ รุ่นที่1 (Project Management Consultancy) 

อาคาร วสท. แจ้งให้ทราบภายหลัง 
10 8-9 สิงหาคม 2567

การเลือกใช้สัญญาสัญญา FIDIC 

 แจ้งให้ทรายภายหลัง แจ้งให้ทราบภายหลัง 
11 15 พฤศจิกายน 2567 EDMS Training ครั้งที่ 2 แจ้งให้ทรายภายหลัง แจ้งให้ทราบภายหลัง
          

ปฎิทินากรอบรม / สัมมนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข