วปท.ประกาศรายชื่อและประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ประกาศรายชื่อและประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ส่วน ก. (ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับ 7)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งที่สมัคร หน่วยงาน
1 นายชวลิต จันทรรัตน์ นายก วปท. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2 นายนพดล ใจซื่อ อุปนายกวิชาการ บริษัท โปรเจ็คแอลไลแอ็นซ์ จำกัด
3 นายเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา อุปนายกในประเทศ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
4 นายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกต่างประเทศ บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด
5 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช เลขาธิการ บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด
6 นายสมพล ลิมปวุฒิวรานนท์ เหรัญญิก บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
7 นายบุญชู เศษชัยชาญ ประชาสัมพันธ์ บริษัท เมตริก จำกัด

 

ส่วน ข. (ตำแหน่งที่สมัคร ลำดับที่ 8 ถึง ลำดับที่ 12)

ลำดับที่ บริษัท ตำแหน่งที่สมัคร ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนจากบริษัท
1 บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 1 นายชวลิต โล่ห์สีทอง
2 บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 2 นายวชิรา เอกสาตรา
3 บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 3 ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
4 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 4 นายอาทิตย์ เทอดสุวรรณ
5 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอซียเทคโนโลยี่ จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 5 นายสง่า ลิมธงชัย