วปท. เข้าพบและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ดร.กุลยา ตันติเตมิท

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดย นายชวลิต จันทรรัตน์ นายก วปท. และคณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2564-2566  ได้เข้าพบ ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ณ กรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ วปท. ได้มีการหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งเศรษฐกิจไทย ดังนี้

1. เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุง แบบสัญญาจ้างอกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และแบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
    - ซึ่ง วปท. ได้ทำการเปรียบเทียบเนื้อหาในข้อสัญญาของรัฐกับข้อเสนอการปรับปรุงสัญญา โดยอ้างอิงจากสัญญามาตรฐาน FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) 

2. เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา วปท.
    -  วปท.ได้เรียนให้กรมบัญชีกลางทราบว่า หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคากลางมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ปัจจุบัน วปท. ได้ทราบว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาดำเนินการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561  วปท. และสมาชิกของ วปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานจากการศึกษาดังกล่าวจะได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทดแทนหลักเกณฑ์ราคากลางเดิมที่ใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปีแล้วดังกล่าว

3. เรื่อง การขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียนถึงหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ
    -  เรื่อง ขอให้ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 87 หน่วยงารรัฐว่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมจากสภาวิศวกร/สภาสถาปนิกให้เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรืองานควบคุมการก่อสร้าง ถือเป็นการดำเนินการผิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

1 2 3