สภาสถาปนิก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมจัดการประชุมประเด็นข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และวิศวกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษา

สภาสถาปนิก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม จัดการประชุมประเด็นข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

news 30 03 65

โดยมีผู้แทนเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นประเด็นข้อกฎมายในการปฎิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานร่วมสัมมนา ได้แก่

  • สภาสถาปนิก
  • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมสถาปนิกสยามฯ
  • ดร.ไกร ตั้งสง่า
  • คุณธำรงค์ สมพฤกษ์ กรรมการ วสท. ภาคเหนือ 1
  • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
  • ผู้แทนศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ก.การคลัง
  • ผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดำเนินรายการ : คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา อุปนายกในประเทศ วปท.