สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบปฎิบัติงานของที่ปรึกษาฯ

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของที่ปรึกษา และร่างหลักเกณฑ์การปรับลดระดับของที่ปรึกษา เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของที่ปรึกษา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษา พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference และหลังจากฟังความคิดเห็นฯ แล้ว วปท. ได้มีหนังสือถึง สบน. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาของ สบน. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) แล้ว

9

10

11