ประธานคณะทำงานสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เข้าพบ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ประธานคณะทำงานสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดย ดร.วันเฉลิม ชโลธร ได้เข้าพบ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย, ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช เลขาธิการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหารือร่วมขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ ณ ห้องประชุม วปท. ชั้น 3 อาคาร วสท.

7

8