ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2564-2566

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ประกาศผลการเลือกตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2564-2566

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อผู้สมัคร/บริษัทผู้สมัคร คะแนนเสียงที่ได้รับ
1 นายก นายชวลิต จันทรรัตน์ 23
2 อุปนายกวิชาการ  นายนพดล ใจซื่อ 23
3 อุปนายกในประเทศ  นายเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา 23
4 อุปนายกต่างประเทศ นายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ 23
5 เลขาธิการ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช 23
6 เหรัญญิก นายสมพล ลิมปวุฒิวรานนท์ 23
7 ประชาสัมพันธ์ นายบุญชูเ ศษชัยชาญ 23
8 กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 1 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
24
9 กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 2 บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 23
10 กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 3 บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด 21
11 กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 4 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 21
12 กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 5 บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 21