ลงนามบันทึกความตกลง ระหว่าง สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และ สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง

คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ลงนามบันทึกความตกลง ระหว่าง ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และ สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

พร้อมการเสวนา "นักกฎหมายกับวิศวกรร่วมกันช่วยลดข้อพิพาทในวงการก่อสร้างได้อย่างไร" ผู้ดำเนินรายการ คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกต่างประเทศ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

1 mou 2 mou 3 mou 4 mou
       
5 mou 6 mou 7 mou 8 mou