อบรม FIDIC Module 4 (Red Book) การบริหารและดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม (ผ่านระบบ Zoom)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) จัดโครงการอบรม FIDIC Module (Red Book) การบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม (ผ่านระบบ Zoom) ในวันที่ 28,31 สิงหาคม 2564 และวันที่ 2,4 กันยายน 2564 ซึ่งทาง วทป. ได้เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายการใช้สัญญา FIDIC ในโครงการก่อสร้าง

ทั้งนี้ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่านใดสนใจสามารถส่งใบตอบรับได้ทีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร. 02-935-6441 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.