ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ คณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2566-2568

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ คณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2566-2568  รายชื่อสมัครรับเลือตั้ง

ส่วน ก. สำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 7

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่งที่สมัคร หน่วยงาน
1. นายชวลิต   จันทรรัตน์   นายก วปท.   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
1. ดร.ณัฏฐวุฒิ   อุทัยเสน   นายก วปท.   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
2. นายนพดล   ใจซื่อ   อุปนายกวิชาการ   บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
3. นายเทิดศักดิ์    พ่วงจินดา   อุปนายกในประเทศ   บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. นายนิวัฒน์   ธัญปิตินันทน์   อุปนายกต่างประเทศ   บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด
5. ดร.พลเดช   เทอดพิทักษ์วานิช   เลขาธิการ    บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด
6. นายสมพล   ลิมปวุฒิวรานนท์   เหรัญญิก   บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
7. นายบุญชู   เศษชัยชาญ   ประชาสัมพันธ์   บริษัท เมตริก จำกัด

 

ส่วน ข. ลำดับที่ 8 ถึง ลำดับที่ 15

 ลำดับ  บริษัท ตำแหน่งที่สมัคร   ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทน บ.  
8. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 1     นายชวลิต โล่ห์สีทอง
9. บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 2     นายวชิรา เอกสาตรา
10. บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด   กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 3     ดร.ภิรมย์ แจ่มใส
11. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 4     นายอาทิตย์ เทอดสุวรรณ
12. บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 5     นายสง่า ลิมธงชัย
13. บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 6     ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์
14. บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 7   ดร.ภาสกร กิติโยดม
15. บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด   กรรมการนิติบุคคล ลำดับที่ 8   นายนิติธร ชูรัชพบธนธร