ประชุมระดมสมองสัญจรของคณะกรรมการอำนวยการประจำปี 2566-2568

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ประชุมระดมสมองสัญจร ของคณะกรรมการอำนวยการประจำปี 2566-2568 ภายใต้หัวข้อ "วปท. จะเลือกกลยุทธ์อะไรก่อนดี"  ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สภา พัทยา จ.ชลบุรี โดยคณะกรรมการอำนวยการ ได้กำหนดกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนต่อจากนี้ สามารถ Download กลยุทธ์ได้ที่นี่

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการอำนวยการประจำปี 2566-2568

1. board ceat 2.board ceat (2) 3.board ceat
4.board ceat 5.board ceat 6.board ceat
7.board ceat 8.board ceat 9.board ceat