ขอเรียนเชิญสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วปท. พ.ศ. 2566-2568 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2564-2566 ได้ดำเนินการบริหารสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษามาอย่างต่อเนื่องตามวาระเป็นเวลา 2 ปี บัดนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำเนินงานภายในเดือน เมษายน 2566 วปท. จึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ นั้น      

ในการนี้ วปท. จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ ที่สนใจเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2566-2568 ในชุดต่อไป ซึ่งจะอยู่ในวาระระหว่างเดือน พฤษภาคม 2566 – พฤษภาคม 2568 เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมของ วปท. ให้ก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารกลับมายัง วปท. โดยอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่ 1. หนังสือเชิญชวนเลือกตั้ง  2. ใบสมัครคณะกรรมการอำนวยการปี พ.ศ. 2566-2568 3. แผนการเลือกตั้ง