การอบรมเชิง ปฏิบัตการ FIDIC Module 1

 การอบรมเชิงปฎิบัติการ FIDIC Module 1 เรื่อง  การเลือกใช้สัญญา โครงการก่อสร้างวิศวกรรม วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเพทฯ

1 2 3
4 5 6