การต่ออายุสมาชิก วปท. ประจำปี 2564

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอแจ้งการต่ออายุสมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญ ประจำปี 2564

การต่ออายุสมาชิกบริษัทประเภทนิติบุคคล และประเภทสามัญ โปรดชำระเงินต่ออายุสมาชิกของท่าน โดย วปท. ได้ดำเนินการส่งให้ท่านได้รับทางอีเมล์ และทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากสมาชิก วปท. ได้มีการชำระเงินการต่ออายุเรียบร้อยแล้ว วปท. ระบบจะดำเนินการต่ออายุโดยอัตโนมัติให้กับสมาชิก วปท. และจะส่งใบเสร็จการชำระเงิน

ประเภทสมาชิก วปท.
  • ประเภทนิติบคคล ใบต่ออายุสมาชิกประจำปี 2564
  • ประเภทสามัญ บัตรต่ออายุ

โดยจะจัดส่งไปรษณีย์ต่อไป

ดูรายละเอียดการต่ออายุได้ที่นี่

1. หนังสือการต่ออายุสมาชิกนิติบุคคล

    ข้อมูลแบบสอบถามสมาชิกนิติบุคคล

2. หนังสือการต่ออายุสมาชิกสามัญ

    ข้อมูลแบบสอบถามสมาชิกสามัญ

ติดต่อสอบถามสายด่วนโดยตรงได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 02-935-6440 หรือ 02-949-0651

หมายเหตุ ใบอนุญาตหลายใบระบุวันสิ้นอายุไม่พร้อมกัน "….ถ้าขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง" จึงสมควรชำระค่าบำรุงให้สมาชิกภาพครอบคลุมวันสิ้นอายุของใบอนุญาตที่ระบุวันสิ้นอายุหลังสุด