Monday, October 26, 2020
   
Text Size

Site Search

โครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคลประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ามมติของคณะกรรมการอำนวยการ วปท. (พ.ศ.2556-2558) ได้มีดำริให้มีโครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท.  สัปดาห์ละ 1 บริษัท ให้ครบทุกบริษัท โดยปัจจุบันนี้ วปท. มีสมาชิกนิติบุคคลทั้งหมด 104 บริษัท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารของสมาชิกนิติบุคคลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการอำนวยการวปท. และสมาชิกนิติบุคคล ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้วปท.ดำเนินการ รวมถึงการรับข่าวสารต่างๆ จากวปท. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานของคณะกรรมการอำนวยการวปท. และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด ซึ่งในการเยี่ยมเยือนสมาชิกคณะทำงานของ วปท. ได้เยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท. ที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 78 บริษัท โดย เดือน สิงหาคม 2560 คณะฯ ได้ไปเยี่ยมเยือน 1 บริษัท ดังนี้
 ลำดับที่ บริษัท  คณะให้การต้อนรับของบริษัท คณะ วปท.             
1 บริษัท คอมไบน์คอนซัลแท้นท์ จำกัด

คุณเฉลิมศักดิ์ อ่ำเอี่ยม-กรรมการผู้จัดการ

คุณอนุสรณ์ จำเริญเลิศ

คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี - เลขาธิการ

คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ - ประชาสัมพันธ์

คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ - เลขานุการ

 
 โดยบริษัท คอมไบน์คอนซัลแท้นท์ จำกัดได้ห้การต้อนรับคณะของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี  ทั้งนี้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก
 
combine
 

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca