Monday, October 26, 2020
   
Text Size

Site Search

โครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2560 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ วปท. (พ.ศ.2556-2558) ได้มีดำริให้มีโครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท.  สัปดาห์ละ 1 บริษัท ให้ครบทุกบริษัท โดยปัจจุบันนี้ วปท. มีสมาชิกนิติบุคคลทั้งหมด 104 บริษัท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารของสมาชิกนิติบุคคลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการอำนวยการวปท. และสมาชิกนิติบุคคล ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้วปท.ดำเนินการ รวมถึงการรับข่าวสารต่างๆ จากวปท. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานของคณะกรรมการอำนวยการวปท. และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด ซึ่งในการเยี่ยมเยือนสมาชิกคณะทำงานของ วปท. ได้เยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท. ที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 77 บริษัท โดย เดือน มีนาคม 2560 คณะฯ ได้ไปเยี่ยมเยือน 2 บริษัท ดังนี้
 ลำดับที่ บริษัท  คณะให้การต้อนรับของบริษัท คณะ วปท.             
1 บริษัท วิชชากร จำกัด

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร

คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี - เลขาธิการ

คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ - ประชาสัมพันธ์

คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ - เลขานุการ

2 บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

คุณอลงกรณ์ ดีวงศ์

คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี - เลขาธิการ

คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ - ประชาสัมพันธ์

คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ - เลขานุการ

 
 โดยบริษัท วิชชากร จำกัด และ บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด ได้ห้การต้อนรับคณะของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี  ทั้งนี้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก
 
 1.wishakorn 2.pb asia

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca