Monday, June 25, 2018
   
Text Size

Site Search

โครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2559 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ วปท. (พ.ศ.2556-2558) ได้มีดำริให้มีโครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท.  สัปดาห์ละ 1 บริษัท ให้ครบทุกบริษัท โดยปัจจุบันนี้ วปท. มีสมาชิกนิติบุคคลทั้งหมด 109 บริษัท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารของสมาชิกนิติบุคคลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการอำนวยการวปท. และสมาชิกนิติบุคคล ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้วปท.ดำเนินการ รวมถึงการรับข่าวสารต่างๆ จากวปท. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานของคณะกรรมการอำนวยการวปท. และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด ซึ่งในการเยี่ยมเยือนสมาชิกคณะทำงานของ วปท. ได้เยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท. ที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 75 บริษัท โดย เดือน ธันวาคม 2559 คณะฯ ได้ไปเยี่ยมเยือน 1 บริษัท ดังนี้
 ลำดับที่ บริษัท  คณะให้การต้อนรับของบริษัท คณะ วปท.             
1 บริษัท แอนโดรมีดิส โปรเจค คอนซัลแตนส์ จำกัด

คุณภัทรพงศ์ ถิ่นนคร

คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี - เลขาธิการ

คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ - ประชาสัมพันธ์

คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ - เลขานุการ

 
 โดยบริษัท แอนโดรมีดิส โปรเจค คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้ห้การต้อนรับคณะของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี  ทั้งนี้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก
1481104045746

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup