Monday, October 26, 2020
   
Text Size

Site Search

ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจบริษัทสมาชิก วปท.

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ใครขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจบริษัทสมาชิกวปท. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แบบสำรวจนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาไปใช้สร้างมาตรการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสามารถกรอกแบบสำรวจสุขภาพธุรกิจได้ที่ https://forms.gle/LPdhUJbKZ6qUoVzq6 

1. กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์โดยกรอกข้อความตามที่เป็นจริงหรือเลือกคำตอบจากรายการ drop down ที่เป็นข้อทางเลือก - ทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง [ ]

2. วปท. จะรักษาไว้เป็นความลับและใช้ข้อมูลที่ได้รับมาภายในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำรวจ ประเมินฯ นี้เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca