Sunday, July 21, 2019
   
Text Size

Site Search

ขอสนับสนุนกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเป็นนายกสภาวิศวกร

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอสนับสนุนกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกเป็นนายกสภาวิศวกรโดย วปท. ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 สภาวิศวกร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบตามหนังสือที่แจ้งมาด้วยนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่7

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup