Friday, October 19, 2018
   
Text Size

Site Search

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 -17.00 น. และเวลา 18.00 - 21.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และความรู้ทางด้านวิศวกรที่ปรึกษาให้แกผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ดังรายละเอียดของงานตามกำหนดการโดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วงคือ

- ภาคกลางวัน (13.00 - 17.00 น.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรที่ปรึกษาให้แก่บุคคลทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- ภาคกลางคืน (18.00 - 21.30 น.) Gala Dinner โดยเชิญฟังสุนทรพจน์จากรัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงคมนาคม มาให้ความรู้ทางด้านการคมนาคมของประเทศไทย (มีค่าใช้จ่าย อาหาร 3,000 บาทต่อท่าน)

นอกจากนี้ วปท. ยังได้จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ ที่ได้รวบรวมผลงานทางด้านวิศวกรรมที่สำคัญของสมาชิก วปท. มากกว่า 80 โครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแจกจ่ายให้องค์กรและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า สามารถอ่านรายลเอียดที่แนบมานี้ (กำหนดการ), (ใบตอบรับ) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทร. 02-935-6440, 02-949-0651

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup