Thursday, June 27, 2019
   
Text Size

Site Search

การอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากลFIDIC

hot สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC (2 หลักสูตร)" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้กับกลุ่มสมาชิก วปท. และไม่เป็นสมาชิก วปท. ทั้งนี้ในปัจจุบันวิศวกรไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถอีกมากในการบริหารสัญญาและการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินนานาชาติ เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Development Bank) และธนาคารโลก (World Bank) บุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้ในประเทศไทยมีจำนวนจำกัดทั้งๆ ที่มีความต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ความเข้าใจต่องานบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างมีความสำคัญต่อการทำงานวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในประเทศและการออกไปทำงานต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ 2 (Module 1) "หลักสูตรการเลือกใช้สัญญาโครงการวิศวกรรม" และหลักสูตรที่ 3 (Module 4) "หลักสูตรการบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม" ทั้งนี้ วปท. ได้นำหลักสูตรมาตรฐานของสมาพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (International Federation of Consulting Engineers หรือ FIDIC) ที่มีการก่อตั้งมากว่า 100ปี และมีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 100 ประเทศ มาใช้ในการอบรมหลักสูตรมาใช้ในการอบรมหลักสูตรนี้โดยเป็นการอบรมภาคภาษาไทย 

   ทั้งนี้ วปท. ท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถส่งใบตอบรับ หรือสำรองที่นั่งได้ทีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร. 02-935-6441 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข.0-2935-6440, 0-2949-0651หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้(เอกสารแนบ) รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น เต็มแล้วเต็มเลย 

    อนึ่ง  ผู้เข้าอบรมได้คะแนน CPD โดยนำหน่วยความรู้ไปเป็นคะแนนสะสม เพื่อใช้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup