Saturday, March 25, 2017
   
Text Size

Site Search

กลับมาแล้ว โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากลของFIDIC 3 หลักสูตร

hot ด้วย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากลของFIDIC 3 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 (Module 0) : White Book  การดำเนินการและการบริหารข้อตกลงบริการวิชาชีพวิศวกรรม, หลักสูตรที่ 2 (Module 1) การเลือกใช้สัญญาการบริหารโครงการก่อสร้างวิศวกรรม และหลักสูตรที่ 3 (Module 4) การบริหารและการดำเนินการในเชิงปฎิบัติของสัญญาโครงการวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้กับกลุ่มสมาชิก วปท. และไม่เป็นสมาชิก วปท.  ทางผู้จัดได้นำหลักสูตรมาตรฐานของสหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (International Federation of Consulting Engineers หรือ FIDIC) ที่มีการก่อตั้งมากว่า 100 ปี และมีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 100 ประเทศ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะอบรมโดยภาคภาษาไทย ทั้งนี้ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่านใดสนใจสามารถส่งใบตอบรับได้ทีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร. 02-935-6441 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข.02-935-6440, 02-934-5261, 02-949-0651 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น 

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 5 temca qtcgroup