Monday, October 26, 2020
   
Text Size

Site Search

CEAT Journals

Volume Discriptions Date/Year
1 Jurnal No.1 Apr-07
  -  A Cable-Stayed Bridge crossing Chao Phraya River  
  -  Ocean Outfall Diffuser for Samut Prakarn Wastewater Management  
  -  โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  
  -  อาคารที่พักผู้โดยสารแห่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  -  โรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2 Journal No.2 Jan-08
  -  Review of Suvarnbhumi Airport  
  -  แผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยในสันดอนเจ้าพระยา  
  -  Rehabilitation of Mae Mao Dam, Chiang Mai, Thailand : A Case Study  
  -  เทคโนโลยีรถไฟ MAGLEV  
  -  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและระบบวิศวกรรมปรับอากาศ, ระบายอากาศ  
  และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในสถานี และอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (ตอนที่ 1 และ 2)  
  -  โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแบบขั้นบันไดในแม่น้ำโขง  
3 Journal No.3 Mar-09
  -  International Association of Bridge And Structural Engineering (IABSE)  
  -  Design and Concept of Precast Concrete Jail Cells in the USA  
  -  การพัฒนาระบบ การขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ในประเทศไทย  
  -  Design of 182 m High NN2 Concrete Face Rockfill Dam  
  -  Design of Reinforced Concrete Linings of NN2 Headrace Tunnel  
  -  Traffic Impact Assessment for Large-Scale Project Development - Current Application  
  -  โครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
  - New Bangkok Governament Mega Center "A Turnign point of Green Modern Office"  
  - ระบบบำบัดน้ำเสีย กับ กลยุทธ์ รู้เขา-รู้เรา  
  - Investigation and Preliminary Design of Mae Ngat-Mae Kuang Tunnel Chiang Mai Province, Thailand  
4 Journal No.4 Nov-09
  -  การจัดทำแบบและใช้แบบตรวจสอบและทดสอบในงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
  -  โครงการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
  -  อาคารปฎิบัติการปรีคลินิค และเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  รพ.ศิริราช  
  -  เครือข่ายพลังงานทดแทน อีกบาทบาทของการจัดการจากภาครัฐ  
  -  โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด  
  -  สารสนเทศภูมิศาสตร์ กับการเตือนภัยน้ำท่วมกรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
  -  เมื่อเศษอาหารกลายเป็นพลังงาน  
  -  กว่าจะเป็นอาคารสีเขียว  
  -  การอนุรักษ์พลังงงานในโรงงานอุตสหกรรมพลาสติก  
  -  การศึกษาและสำรวจอุโมงค์ในหินที่มีความยาวมากของประเทศไทย  
  -  งานก่อสร้างอุโมงค์ Trans-European Network (Berlin-Palermo) Lot H3-4 Munster-Wiesing เมือง Innsbruck ประเทศออสเตเรีย  
  -  Conceptual Design for a Precast Concrete Hotel in Irag  
5 Journal No.5 May-10
  -  การปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษบริเวณมักกะสันเพื่องานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-พญไท-มักกะสัน  
  -  การซ่อมแซมตอม่อสะพาน 157 จากอุบัติเหตุเรือชนของท่าเรือ SSPT  
  -  แนวทางการออกแบบและคำนวณระบบควบคุมควันไฟในโถงเอเทรียม  
  -  โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-ซอยแบริ่ง) ประสบการณ์และการเรียนรู้  
  -  อนาคตของธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาไทย  
  -  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารองค์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก  
  -  การเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงสะพานเก่า (สะพานนครชัยเสรี) โดยใช้ระบบเส้นใยเสริมกำลังด้วยโพลิเมอร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  
     6 Journal No.6    Sep-10
  ธุรกิจบริการและการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาไทย  
  การทำ Commissioning & Performance Test โรงกำจัดตะกอนด้วยเครื่องจักรกล (Filter Press) โรงกำจัดตะกอน บางเขนของประปานครหลวง  
  - โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
  - นวัตกรรมบ้านเหล็กยุคใหม่  
  - โครงการระบบส่งไฟฟ้าแรงด้น 230/500 เควี เขื่อนน้ำงึม 2 (สปป.ลาว)  
  - ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างต้องการจัดการน้ำเสียอย่างไร?  
  - โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ควรแก่การอนุรักษ์ภายในเขตผังเมืองเฉพาะหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันธ์  
     7 Journal No.7     Feb-11
  - PLANNING AND IMPLEMENTING RESETTLEMENT ACTION PLAN FOR NAM NGUM 2 HYDROELECTRIC POWER PROJECT IN LAO PDR  
  - การก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบของระบบผลิตน้ำใช้สำหรับโรงไฟฟ้า Garri ประเทศซูดาน  
  - กลยุทธ์การบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย (การขนส่งทางน้ำเชื่อมการขนส่งทางถนน)  
  - ปัจจัยในการออกแบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากปี ค.ศ.2010  
  - การพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
  - โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  - แนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคต  
  - การออกแบบการต่อโครงสร้างเหล็ก  
     8  Journal No.8      Dec-11
   - ความรุ้เรื่องแผ่นดินไหวที่วิศวกรและสถาปนิกควรรู้  
  -  การประเมินสภาพและความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน  
  -  โครงการก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด อ.ต.ก.  
  -  ระบบรถไฟฟ้า "เรื่องน่ารู้สำหรับวิศวกรไทย" กรณีศึกษา BTS ส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท (อ่อนนุข-แบริ่ง)  
  - โครงการทางด่วนยกระดับธากา (Dhaka Elevated Expressway Project) ความร่วมมือของวิศวกรไทยสู่นานาชาติ  
  -  โครงการก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  -  วิศวกรหญิงกับงานสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม  
  -  การประเมินค่าอาคารเก่าในการรับแรงแผ่นดินไหว  
  -  ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curves) เพื่อการบริหารจัดการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ  
     

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 temca