Wednesday, August 21, 2019
   
Text Size

Site Search

CEAT GOLF#6 2018

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กำหนดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF#6 2018" Work Hard, Hit Harder เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของวปท. และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และความเป็นปึกแผ่นแก่วิศวกรที่ปรึกษาไทย อีกทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในการนี้ วปท. ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาชิกนิติบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกอล์ฟ CEAT GOLF#6 2018 ในครั้งนี้ ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ วปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและสนับสนุนจากท่านในการจัดกิจกรรมในปีต่อๆไป แล้วพบกันในปี 2019 นะครับ

golf 6 2018 1 img 0925 dsc 0458

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 temca qtcgroup