Friday, October 24, 2014
   
Text Size

Site Search

image image image
ABOUT CEAT The Consulting Engineers Association of Thailand (C E A T) was founded in 1978 to represent the ENGINEERING CONSULTING PROFESSION in Thailand
Vision & Philosophy C E A T is going to achieve its future position as the LEADER in our Nation's consulting engineering profession and gain recognition from the following targets:  
Specialties With the collective experience and expertise of over 60 members, C E A T integrates the strengths of professionals in providing consulting engineering services in the following disciplines:

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ขยายระยะเวลาให้กับสมาชิก วปท. เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ Young Professional Forum (YPF)

เนื่องด้วย มีสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) และ สภาวิศวกร ต้องการพิจารณาการเข้าร่วมอบรม  YPF ในครั้งนี้เพิ่มเติม ทางสมาคม วปท. จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ร่วมกับสภาวิศวกร
ได้ตระหนักถึงโลกปัจจุบันที่มีการพัฒนาและแข่งขันที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปิดเสรีการค้าต่างๆ จะทำให้เกิดการแข่งขันเป็นไปอย่างกว้างขวาง อาชีพวิศวกรนับว่าเป็นอาชีพที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิดเสรีอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนศักยภาพและคุณภาพของวิศวกรให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ เป็นการด่วน โดยเฉพาะวิศวกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและประเทศชาติในอนาคต ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นวิศวกรที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงต่อไป

สมาคม วปท. และสภาวิศวกรจึงมีดำริที่จะจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ "โครงการ Young Professional Forum (YPF)" ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 - กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการสมัครฝึกอบรมโครงการ YPF พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ในการนี้ วปท. จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกนิติบุคคล วปท. โปรดพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก วปท. สมาชิกสภาวิศวกร และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม วปท. จึงกำหนดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพียง 30 คนเท่านั้น กำหนดรับใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด วปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมที่ www.ceat.or.th ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการฝึกอบรมโครงการ Young Professional Forum ( YPF) รอบที่ 1  ได้ที่นี่


 

รับจำนวนจำกัด โครงการสัมมนา "การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC"

สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกาษาแห่งประเทศไทย (วปท.)  ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและผลกระทบจากการเปิดเสรีบริการวิชาชีพวิศวกรรม  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยในการรองรับการเปิด AEC" เพื่อให้สมาชิกของสภาวิศวกรและสมาชิกของสมาคม วปท. ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรวิชาชีพและองค์กรนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ทราบถึงโอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดจากการเปิดเสรีทางวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบอาเซียน รวมทั้งได้ทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในประเทศและการเดินทางไปให้บริการวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการนี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกนิติบุคคลของสภาวิศวกร และสมาชิกนิติบุคคลของสมาคม วปท. เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าวในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์รัชดา (ชั้น5) อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (โครงการสัมมนาและกำหนดการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ / คุณสายสมร กิตตินุกุลกิจ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651,02-934-5261 รับจำนวนเพียง 150-200 คนเท่านั้น (เต็มแล้วเต็มเลย) ทั้งนี้จะให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกสภาวิศวกรและสมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยก่อน)
 

โครงการการเยี่ยมเยียนสมาชิกนิติบุคคลประจำเดือนตุลาคม ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ วปท. (พ.ศ.2556-2558) ได้มีดำริให้มีโครงการการเยี่ยมเยียนสมาชิกนิติบุคคล วปท.  สัปดาห์ละ 1 บริษัท ให้ครบทุกบริษัท โดยปัจจุบันนี้ วปท. มีสมาชิกนิติบุคคลทั้งหมด 91 บริษัท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารของสมาชิกนิติบุคคลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการอำนวยการวปท. และสมาชิกนิติบุคคล ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้วปท. ดำเนินการ รวมถึงการรับข่าวสารต่างๆ จากวปท. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานของคณะกรรมการอำนวยการวปท. และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด ซึ่งในการเยี่ยมเยียนสมาชิกคณะทำงานฯ ได้เยี่ยมเยียนสมาชิกนิติบุคคล วปท. ที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 34 บริษัท โดยในเดือนตุลาคม 2557 นี้ ได้เยี่ยมเยือนสมาชิก จำนวน 2 บริษัท โดยคณะทำงานวปท. นำทีมโดย คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี, คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ และคณะฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้เข้าเยี่ยมเยียนบริษัท อินริกรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด โดยเข้าพบ คุณอานนท์ ปิ่นรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และเมื้อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ได้เข้าเยี่ยมเยือน บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด โดยเข้าพบ คุณเกชา ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการ และ เกียรติ อัชรพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ โดยทั้ง 2 บริษัทได้ให้การต้อนรับคณะทำงานฯ อย่างอบอุ่น

Read more... Read more...


 

ศึกษาและดูงาน "เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบอัจฉริยะ" อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะอนุกรรมาารวิชาการ สาขาสิ่งแวดล้อม ประปา และสุขาภิบาล ของ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดศึกษาและดูงาน "เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบอัจฉริยะ" อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 โดย ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช อุปนายกวิชาการ ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายได้ที่ข้อมูลข่าวสารสำหรับสมาชิก (ฝั่งขวามือ)

Read more... Read more... Read more... Read more...
Read more... Read more... Read more... Read more...
 

"มาแล้ว" CEAT GOLF # 2 2014 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

Read more...สมาคมวิศวกรที่ปรีึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กำหนดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF # 2 2014"  ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของวปท. และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และความเป็นปึกแผ่นแก่วิศกรที่ปรึกษาไทย อีกทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล และสาธารณะประโยชน์ ในการนี้วปท. ขอเรียนเชิญ สมาชิกวปท.และผู้สนใจ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF # 2 2014" และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกอล์ฟในปีนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ / คุณสายสมร กิตตินุกุลกิจ โทร 02-935-6440, 02-949-0651 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบนี้ (รายละเอียดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ), (แบบแจ้งความประสงค์ให้การสนับสนุน)

 

การเสวนา หัวข้อ บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศโดยสภาวิศวกร

ด้วยสภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ได้เรียนเชิญ คุณสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และ 1 หน่วยงาน 2 สมาคมวิชาชีพ อันประกอบด้วย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ TDRI เข้าร่วมการเสวนา Lunch Talk ในหัวข้อ "บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.45 - 16.15 น. ณ ห้องกระดังงา 7-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสนใจ 200 คนภายหลังจากการเสวนาในครั้งนี้สภาวิศวกรจะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงมาตรการการป้องกันต่างๆ ที่ได้จากการเสวนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม โดยจะนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
Read more... Read more... Read more...
Read more... Read more... Read more...
Read more... Read more... Read more...

   

แนะนำการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา

ขอแนะนำ นักกฎหมายพันธมิตรของ วปท.

Lawer
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอแนะนำนักกฏหมายพันธมิตรของสมาคมฯ คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อที่จะเป็นแหล่งบุคลากรที่สมาชิกจะได้ขอความรู้หรือคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Download Presentation

การเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ นโยบายและการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในการเข้าสู่ AEC โดย ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สนข. ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

Download Here..

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับสมาชิก

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลของสมาชิก

แบบ สำรวจความคิดเห็น

ท่านให้ความสนใจในหมวดข้อมูลไหนมากที่สุด

Member - 8.2%
วิชาการ - 34.2%
ในประเทศ - 8.2%
ต่างประเทศ - 5.5%
บทความ/เอกสาร - 39.7%
Member's Projects - 4.1%

Total votes: 73
The voting for this poll has ended on: 30 Jun 2012 - 00:00

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IconDownload แบบฟอร์ม

คณะกรรมการอำนวยการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ในประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าววิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์

FOR ADVERTISING

Vistor Counter

free counters
We have 23 guests online

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 5 temca