Tuesday, January 18, 2022
   
Text Size

Site Search

image image image
ABOUT CEAT The Consulting Engineers Association of Thailand (C E A T) was founded in 1978 to represent the ENGINEERING CONSULTING PROFESSION in Thailand
Vision & Philosophy C E A T is going to achieve its future position as the LEADER in our Nation's consulting engineering profession and gain recognition from the following targets:  
Specialties With the collective experience and expertise of over 60 members, C E A T integrates the strengths of professionals in providing consulting engineering services in the following disciplines:

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

วปท. เข้าพบและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ดร.กุลยา ตันติเตมิท

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดย นายชวลิต จันทรรัตน์ นายก วปท. และคณะกรรมการอำนวยการ พ.ศ. 2564-2566  ได้เข้าพบ ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ณ กรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ วปท. ได้มีการหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งเศรษฐกิจไทย ดังนี้

1. เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุง แบบสัญญาจ้างอกแบบและควบคุมการก่อสร้าง และแบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
    - ซึ่ง วปท. ได้ทำการเปรียบเทียบเนื้อหาในข้อสัญญาของรัฐกับข้อเสนอการปรับปรุงสัญญา โดยอ้างอิงจากสัญญามาตรฐาน FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) 

2. เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา วปท.
    -  วปท.ได้เรียนให้กรมบัญชีกลางทราบว่า หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคากลางมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ปัจจุบัน วปท. ได้ทราบว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาดำเนินการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561  วปท. และสมาชิกของ วปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานจากการศึกษาดังกล่าวจะได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทดแทนหลักเกณฑ์ราคากลางเดิมที่ใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปีแล้วดังกล่าว

3. เรื่อง การขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางออกหนังสือเวียนถึงหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ
    -  เรื่อง ขอให้ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 87 หน่วยงารรัฐว่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกำกับของสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมจากสภาวิศวกร/สภาสถาปนิกให้เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรืองานควบคุมการก่อสร้าง ถือเป็นการดำเนินการผิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

 Read more... Read more...  Read more... 
 

ประชุมสัญจรระดมสมองของคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย.ประจำปี พ.ศ.2564-2566

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดประชุมสัญจรระดมสมองของคณะกรรมการอำนวยการ วปท. ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2564 ณ The Forest Home resort จ.นครนายก

Read more...  Read more...  Read more... 
 Read more...  Read more...  Read more...
 Read more...  Read more...  Read more...
 Read more...  Read more...  Read more...
Read more... Read more...  Read more...
 

ลงนามบันทึกความตกลง ระหว่าง สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และ สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง

คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ลงนามบันทึกความตกลง ระหว่าง  ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และ สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พร้อมการเสวนา "นักกฎหมายกับวิศวกรร่วมกันช่วยลดข้อพิพาทในวงการก่อสร้างได้อย่างไร" ผู้ดำเนินรายการ คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกต่างประเทศ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

Read more...   Read more...
 Read more...  Read more...
 Read more...     Read more...
 Read more...  Read more...
 

แถลงข่าว "วิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัยปี 2564"

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายก วปท. ร่วมกัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) แถลงข่าว "วิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เอกสารแนบ และสามารถชมย้อนหลังได้ที่นี่ https://fb.watch/8mdkvlRMXQ/

 

คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง THE STATES TIMES "จับตาน้ำปี 64"

คุณชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง THE STATES TIMES "จับตาน้ำปี 64" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้สนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่

- https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=878261369560809

https://www.youtube.com/watch?v=MmyHfm280Yo

 

Online "สัญญาที่เป็นธรรม : สัญญา FIDIC ทางเลือกที่เหมะาสม"

สภาวิศวกร ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญ ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เข้าร่วมฟังสัมมนา เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกผ่าน Online "สัญญาที่เป็นธรรม: สัญญา FIDIC ทางเลือกที่เหมาะสม" โดย คุณนพดล ใจซื่อ อุปนายกวิชาการของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่https://www.coe.or.th/http_public/main/choice_1/news/detail.php?aType=2&aYear=2021&aNo=274 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 

Read more...
   

VDO Seminar

การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้างสำหรับ โครงการขนาดเล็ก

40 Years CEAT

แนะนำการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา

ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าววิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

คณะกรรมการอำนวยการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ในประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลของสมาชิก

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับสมาชิก

แบบ สำรวจความคิดเห็น

ท่านให้ความสนใจในหมวดข้อมูลไหนมากที่สุด

Member - 8.2%
วิชาการ - 34.2%
ในประเทศ - 8.2%
ต่างประเทศ - 5.5%
บทความ/เอกสาร - 39.7%
Member's Projects - 4.1%

Total votes: 73
The voting for this poll has ended on: 30 Jun 2012 - 00:00

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IconDownload แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี

Vistor Counter

free counters
We have 27 guests online

พันธมิตรสมาคม

CEAT logo 1 2 3 temca