Friday, October 09, 2015
   
Text Size

Site Search

image image image
ABOUT CEAT The Consulting Engineers Association of Thailand (C E A T) was founded in 1978 to represent the ENGINEERING CONSULTING PROFESSION in Thailand
Vision & Philosophy C E A T is going to achieve its future position as the LEADER in our Nation's consulting engineering profession and gain recognition from the following targets:  
Specialties With the collective experience and expertise of over 60 members, C E A T integrates the strengths of professionals in providing consulting engineering services in the following disciplines:

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

Young Professional Forum#2 (YPF#2)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ร่วมกับ สภาวิศวกร ขอเรียนเชิญสมาชิกนิติบุคคลของ วปท. และสมาชิกสภาวิศวกร เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ Young Professional Forum#2 (YPF#2) ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558- 11 มิถุนายน 2559 ณ หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ ห้องประชุม Dipak C. Jain จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558-11 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ / คุณสายสมร กิตตินุกุลกิจ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651, 02-934-5261 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ) รับจำนวน 40 คนเท่านั้น

 

CEAT GOLF#3 2015 Work Hard, Hit Harder

 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กำหนดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF#3 2015" Work Hard, Hit Harder ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ของวปท. และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมวลหมู่สมาชิกสมาคมฯ และความเป็นปึกแผ่นแก่วิศวกรที่ปรึกษาไทย อีกทั้งเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในการนี้ วทป. ขอเรียนเชิญสมาชิกวปท. และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟ "CEAT GOLF#3 2015" Work Hard, Hit Harder และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกอล์ฟในปี 2558 นี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ / คุณสายสมร กิตตินุกุลกิจ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651, 02-934-5261 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบนี้ (รายละเอียดการจัดกิจกรรมกอล์ฟ), (แบบแจ้งความประสงค์ให้การสนับสนุน)

 

ประกาศสม้ครสมาชิกใหม่ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยประจำเดิอน กันยายน 2558

ประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญใหม่ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 29 กันยายน 2558 2558  ดังนี้

สมาชิกสามัญ 9 ราย

1.  นายธีรพล จารุศิริพจน์                -  วิศวกรอิสรา

2.   นายพีร์นิธิ อักษร                     - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.   นายอาณัติ จันทร์เต็มดวง          - บจก. คลีน เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์

4.   นางสาวกฤติกา ธราวิจิตรกุล      - สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค็

5.   นายอภิสิทธิ์ พาพวย                - องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

6.   ดร.สุวิชาญ โตวัฒนา               - บจก. เอ็คซ์ทรีม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

7.   นายนันทนัช จินตพิทักษ์           - บจก. พีทู ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น

8.  นายสุขุม  พหูสูตร                   -  บจก. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น  (มหาชน)

9.  นายพีร์ เพิ่มพูน                      -  บจก. คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49

 

โครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคลประจำเดือนสิงหาคม 2558 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ วปท. (พ.ศ.2556-2558) ได้มีดำริให้มีโครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท.  สัปดาห์ละ 1 บริษัท ให้ครบทุกบริษัท โดยปัจจุบันนี้ วปท. มีสมาชิกนิติบุคคลทั้งหมด 108 บริษัท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารของสมาชิกนิติบุคคลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการอำนวยการวปท. และสมาชิกนิติบุคคล ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้วปท. ดำเนินการ รวมถึงการรับข่าวสารต่างๆ จากวปท. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานของคณะกรรมการอำนวยการวปท. และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด ซึ่งในการเยี่ยมเยือนสมาชิกคณะทำงานฯ ได้เยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท. ที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 51 บริษัท โดยในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ ได้เยี่ยมเยือนสมาชิก จำนวน 4 บริษัท โดยคณะทำงาน วปท. นำทีมโดย คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์, คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ พร้อมคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือน (1).บริษัท พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด โดย คุณพิสิฐ กาญจนรุจิวุฒิ กรรมการผู้จัดการได้ให้การต้อนรับคณะของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยอย่างอบอุ่น และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นำทีมโดย คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ พร้อมคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือน (2) บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย คุณอาทิตย์ เวชกิจ กรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นำทีมโดย คุณสุพจน์ โล่ห์วิชรินรินทร์ คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือน (3) บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ(4) บริษัท เอนไลต์เทน โปรเจค แมนเนจเมนต์ จำกัด โดย คุณเจตสิทธิ์ สิตยางกูร กรรมการผู้จัดการ ได้ต้องรับคณะ วปท. อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ทั้ง 4 บริษัท ได้ให้การต้อนรับคณะของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยอย่างอบอุ่น
Read more... 
ข้อมูลย้อนหลังRelation Link :
 

FACE Annual General Meeting 2015 24-25 April 2015

ด้วย ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง อุปนายกงานต่างประเทศของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม FACE Annual General Meeting 2015 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ Kuala Lumpur Malaysia โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วม 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, ฟิลิปปินส์ 

 Read more...  Read more...  
Read more...    
 

โครงการ Young Professional Forum (YPF) รุ่นที่ 1 เข้าร่วมดูงานระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558

คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ ประธานจัดโครงการ Young Professional Forum (YPF) รุ่นที่ 1 และ คุณนพดล ใจซื่อ คณะทำงาน ได้นำวิศวกร YPF รุ่นที่ 1 ดูงานระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558  โดยวันที่ 24 เมษายน 2558 วิศวกรจำนวน 23 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน โครงการมหานคร โดยมีคุณนริศ จันทราธรรมชาติผู้แทนของโครงการ ได้การต้อนรับคณะ และในวันที่ 25 เมษายน 2558 วิศวกรจำนวน 26 คน เข้าร่วมดูงานโครงการ Magnolia Ratchadamri Boulevard โดยผู้แทนบริษัท โปรเจ็ค แอลไลเอ็นซ์ จำกัด และบริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ในนามของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ใคร่ขอขอบพระคุณ 2 โครงการเป็นอย่างยิ่งที่ให้คณะ YPF รุ่นที่ 1 เข้าร่วมดูงานในครั้งนี้

Read more...  Read more...  Read more... 
 Read more...  Read more...  Read more...
 Read more...  Read more...  Read more...
 Read more...  Read more...  Read more...
Read more...    
   

แนะนำการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา

ขอแนะนำ นักกฎหมายพันธมิตรของ วปท.

Lawer
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอแนะนำนักกฏหมายพันธมิตรของสมาคมฯ คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อที่จะเป็นแหล่งบุคลากรที่สมาชิกจะได้ขอความรู้หรือคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Download Presentation

การเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ นโยบายและการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในการเข้าสู่ AEC โดย ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สนข. ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

Download Here..

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับสมาชิก

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลของสมาชิก

แบบ สำรวจความคิดเห็น

ท่านให้ความสนใจในหมวดข้อมูลไหนมากที่สุด

Member - 8.2%
วิชาการ - 34.2%
ในประเทศ - 8.2%
ต่างประเทศ - 5.5%
บทความ/เอกสาร - 39.7%
Member's Projects - 4.1%

Total votes: 73
The voting for this poll has ended on: 30 Jun 2012 - 00:00

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IconDownload แบบฟอร์ม

คณะกรรมการอำนวยการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ในประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าววิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

FOR ADVERTISING

Vistor Counter

free counters
We have 14 guests online

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 5 temca