Wednesday, August 24, 2016
   
Text Size

Site Search

image image image
ABOUT CEAT The Consulting Engineers Association of Thailand (C E A T) was founded in 1978 to represent the ENGINEERING CONSULTING PROFESSION in Thailand
Vision & Philosophy C E A T is going to achieve its future position as the LEADER in our Nation's consulting engineering profession and gain recognition from the following targets:  
Specialties With the collective experience and expertise of over 60 members, C E A T integrates the strengths of professionals in providing consulting engineering services in the following disciplines:

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

"กลับมาแล้ว" การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากลของFIDIC 2 หลักสูตร Module 1และModule 4

Read more... "กลับมาแล้ว " ด้วย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมระดับสากล FIDIC" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้กับกลุ่มสมาชิก วปท. และบุคคลภายนอก ทั้งนี้ในปัจจุบันวิศวกรไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถอีกมากในการบริหารสัญญาและการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างวิศวกรรมในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินนานาชาติ เช่น ธนาคาเพิ่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Development Bank) และธนาคารโลก (World Bank) บุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้ในประเทศไทยมีจำนวนจำกัดทั้งๆที่มีความต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ความเข้าใจต่องานบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างมีความสำคัญต่อการทำงานวิชาชีพวิศวกรรมทั้งในประเทศและการออกไปทำงานต่างประเทศ โดยหลักสูตรที่ 2 (Module 1) เป็นหลักสูตรการเลือกใช้สัญญาการบริหารงานโครงการก่อสร้างวิศวกรรม และหลักสูตรที่ 3 (Module4) เป็นหลักสูตรการบริหารและการดำเนินการในเชิงปฎิบัติของสัญญาโครงการวิศวกรรม ทั้งนี้ วปท. ได้นำหลักสูตรมาตรฐานของสหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (International Federation of Consulting Engineers หรือ FIDIC) ที่มีการก่อตั้งมากว่า 100ปี และมีประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 100 ประเทศ หลักสูตรมาใช้ในการอบรมหลักสูตรนี้โดยเป็นการอบรมภาคภาษาไทย 

   ทั้งนี้ วปท. ขอเรียนเชิญสมาชิก วปท. และบุคคลภายนอก เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถส่งใบตอบรับ หรือสำรองที่นั่งได้ทีสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร. 02-935-6441 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข.0-2935-6440, 0-2949-0651, 0-2934-5261 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้หลักสูตรที่ 2 (Module1) และ หลักสูตรที่ 3 (Module4)  รับจำนวน 50 ท่านเท่านั้น เต็มแล้วเต็มเลย 

    อนึ่ง  ผู้เข้าอบรมได้คะแนน CPD โดยนำหน่วยความรู้ไปเป็นคะแนนสะสม เพื่อใช้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเทคโนโลยีก่อสร้างญี่ปุ่น ประจำปี 2559

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอประชาสัมพันธ์ " Seminar on Japanese Construction Technology in Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายยน 2559 ณ สถานฑูตญี่ปุ่น ลุมพินี กรุงเทพฯ สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ ที่สนใจสามารถดูตามเอกสารแนบนี้ (เอกสารแนบ),(ใบลงทะเบียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีการก่อสร้างญี่ปุ่น สำนักงานในไทย โทร/แฟ็กซ์ :+66(0) 2259-8136 โทรศัพท์มือถือ :+66(0) 95-958-5246 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

โครงการอบรมหลักสูตรความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง

ขอเรียนเชิญสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสามัญ ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาชิก วปท. และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดโครงการฯ ตามเอกสารแนบนี้ (โครงการอบรมหลักสูตรความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีณา กรุดเงิน โทรศัพท์ 02-184-4600 ต่อ 527 หรือ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

วปท. มีหนังสือถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และสำเนาถึง 28 หน่วยงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเลิก มติ ครม. วันที่ 16 ก.พ. 59 เรื่อง แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ได้มีหนังสือถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และสำเนาถึง 28 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเลิก มติ ครม. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ในการนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไร วปท. จะแจ้งให้สมาชิก วปท. ได้รับทราบต่อไป  สมาชิก วปท. สามารถดาวห์โหลด (1) หนังสือ วปท. และ (2) มติ ครม. 

 

โครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคลประจำเดือนกรกฏาคม 2559 ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ วปท. (พ.ศ.2556-2558) ได้มีดำริให้มีโครงการการเยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท.  สัปดาห์ละ 1 บริษัท ให้ครบทุกบริษัท โดยปัจจุบันนี้ วปท. มีสมาชิกนิติบุคคลทั้งหมด 106 บริษัท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารของสมาชิกนิติบุคคลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคณะกรรมการอำนวยการวปท. และสมาชิกนิติบุคคล ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้วปท. ดำเนินการ รวมถึงการรับข่าวสารต่างๆ จากวปท. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแผนงานของคณะกรรมการอำนวยการวปท. และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสูงสุด ซึ่งในการเยี่ยมเยือนสมาชิกคณะทำงานฯ ได้เยี่ยมเยือนสมาชิกนิติบุคคล วปท. ที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน จำนวน 67 บริษัท โดย เดือน กรกฏาคม 2559 คณะฯ ได้ไปเยี่ยมเยือน 2 บริษัท ดังนี้
 ลำดับที่ บริษัท  คณะให้การต้อนรับของบริษัท  คณะ วปท. 
1 บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวนิค จำกัด

คุณจิตรกร พิจิตรศิริ - กรรมการผู้จัดการ

คุณพรเพ็ญ พิจิตรศิริ - ผู้จัดการและคณะ

ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช - อุปนายกในประเทศ

คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ - ประชาสัมพันธ์

คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ - เลขานุการ 

 2  บริษัท เบคา (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณวานิช นพนิราพาธ - กรรมการผู้จัดการ

คุณสุพจน์ เจียมจรัสรังษี - เลขาธิการ

คุณนพดล ใจซื่อ - อุปนายกวิชาการ

คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์ - ประชาสัมพันธ์

คุณนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ - กรรมการ

คุณลาวัลย์ พงศ์สุวภาพ-เลขานุการ

 
 โดยทั้ง 2บริษัทได้ห้การต้อนรับคณะของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยอย่างอบอุ่น ทั้งนี้สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก
 Read more... Read more... 

ข้อมูลย้อนหลังRelation Link :

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอการต่อต้านคอร์รัปชันของวิศวกรที่ปรึกษาเสนอต่อ คสช.และการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นระหว่างสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กับสมาชิกนิติบุคคล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร วสท. โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมประกาศเจตนารมณ์ (Intention) ร่วมกับสภาวิศวกรและสมาคมวิชาชีพอื่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับรัฐบาล

ในการนี้ที่ประชุม ได้มีการหารือเรื่องเตรียมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าภาครัฐในโครงการต่างๆ โดยให้เชิญชวนสมาชิกนิติบุคคลเข้าร่วม วปท. จะทำการรวบรวมรายชื่อสมาชิกนิติบุคคลที่สมัครใจ ส่งไปยังผู้ประสานงานของรัฐบาล เพื่อกำหนดวันที่รัฐบาลสะดวกแล้วจะแจ้งให้สมาชิกนิติบุคคลทราบต่อไป และระหว่างนี้ วปท. กำลังประสานงานกับสภาวิศวกร และสมาคมวิชาชีพอื่นเพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับรัฐบาลต่อไป

วปท. จึงขอเชิญชวนสมาชิกนิติบุคคลกรุณาแจ้งกลับไปยัง วปท. ว่าจะเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว

รายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันในการจัดกจ้างภาครัฐ

1. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ หน่วยงาน ลำดับที่ หน่วยงาน
1 บจก. เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ 2 บจก. อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค 
3 บจก. เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ 4 บจก. ทีม คอนซ้ลติ้ง เอนจิเนียริ่งฯ
5 บจก. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี 6 บจก. ปัญญา คอนซัลแตนท์
7 บจก. ทรานส์คอนซัลท์  8 บจก. ไอ อีซีเอ็ม 
9 บจก. แมคโคร คอนซัลแตนท์  10 บจก. คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49
11 บจก. พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล 12 บจก. เอ็ม เอเอ คอนซัลแตนท์
13 บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่  14 บจก. สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง 
15 บจก. แปลน คอนซัลแตนท์ส  16 บจก. โชติจินดา คอนซัลแตนท์
17 บจก. ว. และสหาย คอนซัลแต้นซ์ 18 บจก. ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ 
19 บจก. พีบีเอเชีย  20 บจก. เอ๊ปเซ่ คอนซัลท์แตนท์ 
21 บจก. ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส  22 บจก. ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
23 บจก. วิศวกรรมธรณีและฐานราก 24 บจก. ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
 25  บจก. โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์  26 บจก. ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ 
27 บจก. บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ 28 บจก. พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส 
29 บจก. พรอพเพอร์ติสท์ 30 บจก. ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์
31 บจก. ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ 32 บจก. ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
33 บจก. โปรเอ็น เทคโนโลยี 34 บจก. วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์
35 บจก. อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส 36 บจก. จีโอ เทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นท์
37 บจก. ซี โอ ยู  38 บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 

2. สภาวิศวกรโดย คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ

3. สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

   

แนะนำการประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา

ขอแนะนำ นักกฎหมายพันธมิตรของ วปท.

Lawer
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอแนะนำนักกฏหมายพันธมิตรของสมาคมฯ คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อที่จะเป็นแหล่งบุคลากรที่สมาชิกจะได้ขอความรู้หรือคำปรึกษาทางด้านกฏหมาย สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Download Presentation

การเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ นโยบายและการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในการเข้าสู่ AEC โดย ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สนข. ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

Download Here..

ข้อมูลข่าวสาร สำหรับสมาชิก

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลของสมาชิก

แบบ สำรวจความคิดเห็น

ท่านให้ความสนใจในหมวดข้อมูลไหนมากที่สุด

Member - 8.2%
วิชาการ - 34.2%
ในประเทศ - 8.2%
ต่างประเทศ - 5.5%
บทความ/เอกสาร - 39.7%
Member's Projects - 4.1%

Total votes: 73
The voting for this poll has ended on: 30 Jun 2012 - 00:00

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานการสรุปผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IconDownload แบบฟอร์ม

ข่าว ในประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าว ต่างประเทศ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าววิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

FOR ADVERTISING

Vistor Counter

free counters
We have 17 guests online

พันธมิตรสมาคม

1 2 3 4 5 temca